(199-n)目前線上人數:  6
                 總到訪人次:67834

                        進口資料 以 船隻掛號與貨櫃號碼 查詢
                       進口資料以「船掛+艙單」查詢


                      出口資料以「船掛+櫃號」查詢
                       出口資料以「船掛+ S/O」查詢


                       以「貨櫃號碼」查詢進/出口資料


                       聯興國際通運股份有限公司貨櫃動態  


                             為配合安全性調整,貨櫃查詢系統網址調整為:
                             https://kgaugt.twport.com.tw/webcy/
                             (5秒後自動轉址)